پرستار عكس كس وكون الاغ

نمایش ها: 6582
پرستار در الاغ. به بیمار مراجعه کردم و سینه عكس كس وكون هایش را به او نشان دادم. او برانگیخته شد و بیماری به کلی از بین رفت.